تفاوت حقوقی دعاوی خلع ید و تخلیه ید

دوشنبه 9 آذر 1394  10:31 ب.ظ

تفاوت حقوقی دعاوی خلع ید و تخلیه ید
معمولا حقوقدانان، قضات و وکلا توصیه می کنند که شهروندان دعاوی حقوقی خود را با راهنمایی و مشورت متخصصان حقوقی و کسانی که آشنایی با قانون و رویه قضایی دارند مطرح کنند.
  اما از آنجا که این متخصصان حقوقی، کالایی مادی در عوض پولی که می گیرند به شهروندان ارایه نمی دهند برخی از شهروندان فکر می کنند که پولی که برای خدمات حقوقی می پردازند هزینه ای غیرضروری است. که ظرافت های دعاوی قضایی را نشان می دهد. در ادامه تفاوت دعاوی خلع ید و تخلیه ید مورد بررسی قرار می گیرد که با هم شباهت زیادی دارند. اما کافی است که هر یک از این خواسته ها را به جای دیگری استفاده کنند که با قرار قابل استماع نبودن دعوا مواجه می شوند و هزینه دادرسی ای که پرداخت کرده اند از بین برود. در ادامه در گفت وگو با کارشناسان به بررسی دعاوی تخلیه ید و خلع ید می پردازیم و تفاوت آنها را با همدیگر بررسی می کنیم.
یك وكیل دادگستری در بررسی دعوای خلع ید توضیح می دهد: در ابتدا باید گفت دو نوع مال وجود دارد: یكی مال منقول كه به هر مالی گفته می شود كه نقل وانتقال آن بدون خرابی ممكن باشد و دیگری مال غیرمنقول كه نقل و انتقال آن بدون خرابی ممكن نیست. مسعود محمدی ادامه می دهد: دعوای خلع ید خواسته فردی است كه مال غیرمنقول (آپارتمان زمین و...) او از سوی دیگری بدون مجوز تصرف شده و متصرف از تحویل آن ملك خودداری می كند و شبیه رفع تصرف عدوانی است. وی در مورد روش تفکیک میان خلع ید و دعوای تصرف عدوانی می گوید: دعوای خلع ید لزوما از طرف مالك است اما در مورد دعوای تصرف عدوانی قانون از متصرف قدیم حمایت می كند و در آن سند مالكیت نیز لازم نیست بلكه سابقه تصرف كافی است. این کارشناس حقوقی ادامه می دهد: درباره مال منقول نمی توان دعوای خلع ید مطرح کرد اما از مال غیرمنقول می شود رفع غصب خواست كه در این مورد ماده 308 به بعد قانون مدنی مقررات را درباره غصب و خلع ید بیان کرده است. البته در قوانین ذكر شده هیچ كجا مستقیما از واژه خلع ید استفاده نشده اما منظور همان خلع ید است. وی در مورد چگونگی ورود اصطلاح خلع ید به دایره مفاهیم حقوقی می گوید: تنها جایی كه از این واژه استفاده شده است، ماده 43 قانون اجرای احكام است كه می گوید: در مواردی كه حكم خلع ید علیه متصرّف ملك مشاع به نفع مالك قسمتی از ملك مشاع صادر شده باشد از تمام ملك خلع ید می شود ولی تصرف محكوم له در ملك خلع ید شده مشمول مقررّات املاك مشاعی است.


آشنایی با دعوای تخلیه ید
 این وکیل دادگستری پس از بررسی خلع ید به دعاوی تخلیه ید اشاره می کند و در تمایز این دو می گوید: تخلیه ید خواسته كسی است كه ملك خود اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول، را با مجوز به فرد دیگری می سپارد و بعد از آن به هر دلیلی مانند انصراف یا اتمام زمان قرارداد از دادگاه تحصیل مال خود را می خواهد.محمدی به عنوان نمونه دعوای موجر علیه مستاجر را تخلیه ید می نامد و خاطرنشان می کند دعوای تخلیه ید مصداق های دیگری هم دارد. وی در بیان این مصداق ها می گوید: مثلا ممکن است كسی به دیگری اذن بدهد که از ملك وی استفاده كند بعد آن فرد می تواند هر زمان كه بخواهد از اذن خود رجوع كند و می تواند در این مورد دعوای تخلیه ید مطرح كند.این وکیل دادگستری در بیان تمایز این دعوا با خلع ید می گوید: برعکس دعوای تخلیه ید دعوای خلع ید برای زمانی است كه شروع تصرف بدون اذن بوده باشد.وی در ادامه به یک تفاوت عمده دیگر میان دعوای خلع ید و تخلیه ید اشاره می کند و می گوید: خلع ید دعوای مالی است و راجع به اموال غیر منقول مطرح می شود اما تخلیه ید هم در مورد منقول و هم غیر منقول قابلیت طرح دارد.


تشخیص دعوای خلع ید از تخلیه ید
 این وکیل دادگستری در خصوص تشخیص دعوای خلع ید از تخلیه ید و طرح دعوای صحیح می گوید: بحث اثبات و ثبوت در حقوق از هم جدا است، كسی كه وكیل است دلایل را بررسی می كند و با توجه به مدارک موجود دعوا را طرح می كند. محمدی می گوید: باید توجه داشت که این دو دعوا را به جای یکدیگر مورد استفاده قرار ندهیم. وی می گوید: خیلی موارد بوده كه خواهان دعوای خلع ید می خواهد اما می آید و تخلیه ید را مطرح می كند اما در واقع وكیل است كه برای حفظ سلامت دادرسی تا پایان دادرسی تشخیص می دهد دعوا از چه نوعی است زیرا اگر دعوا به اشتباه بیان شده باشد پرونده مخدوش خواهد شد. وی در خصوص پیامد مطرح كردن دعوای اشتباه می گوید: به طور مثال در مورد دعاوی حقوقی در موردی من به عنوان خواهان خواسته ام را مشخص می كنم حال اگر عنوان اشتباه باشد دادگاه قرار قابل استماع نبودن دعوا را صادر می كند و دعوا را رد می كند که نتیجه آن از دست رفتن مبلغی است که برای هزینه های دادرسی پرداخت شده است. اما در موارد كیفری ما موظف نیستیم عنوان دعوا را مشخص كنیم بلكه مقام تحقیق كه بازپرس و یا دادیار است نوع دعوا را مشخص خواهد کرد. بنابراین در دعاوی حقوقی پیامد مطرح كردن اشتباه یك دعوا رد دعوا توسط دادگاه خواهد بود به طور مثال یك مالك كه از مستاجر خود شاكی است دعوای خلع ید را مطرح می كند كه قاضی به محض این كه رابطه استیجاری را می بیند تشخیص می دهد که خواسته اشتباه تعیین شده است.


نقش وجود قرارداد در تعیین دعوای خلع ید و تخلیه ید
 این وکیل دادگستری با اشاره به ماده 1 قانون موجر و مستاجر می گوید: هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یا نشده باشد، مشمول مقررات این قانون است. محمدی ادامه می دهد: به طور كلی اگر در دعوای مطرح شده قراردادی وجود داشته باشد آن قرارداد تخلیه ید است نه خلع ید. هم چنین اگر تصرف خوانده مستند به قرارداد باشد دعوای خلع ید نمی تواند مطرح شود زیرا همان طور كه ماده 308 قانون مدنی می گوید: «غصب، استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.» بنابراین وجود قرارداد هم یكی از مصادیق دعوای تخلیه ید محسوب می شود. وی خاطرنشان می کند به طور كلی دعوای تخلیه ید می تواند مطلوب تر باشد زیرا هزینه كمتری را به دنبال دارد. همچنین وی با اشاره به مواد 40 به بعد قانون مدنی كه راجع به حق انتفاع و انواع آن است مقرر می كند: ولو این كه قراردادی هم در بین نباشد دعوای تخلیه ید باید مطرح شود و در آخر این كه در مورد زوال حق انتفاع هم باید دعوای تخلیه ید مطرح شود كه مستند آن ماده 44 قانون مدنی است كه بیان می كند: در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس، مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر این که مالک قبل از فوت خود رجوع کند.


مصادیق طرح دعوای تخلیه ید
 یك وكیل دادگستری دیگر می گوید: دعاوی مالك و مستاجر از جمله دعاوی ای است كه ماهیت مدنی داشته و در دادگاه های حقوقی مطرح می شود و عبارت است از، از تصرف خارج كردن مالی و در اختیار مالك قراردادن آن و دعوا به نوعی مالی است یعنی مال فردی را به او برمی گردانند. زمانی این دعوا مطرح می شود كه مالی در تصرف كسی است كه اجازه تصرف آن را قبلا داشته است.
خلیل بهرامیان می گوید: تخلیه ید معمولا در مورد دعاوی مالك و مستاجر مطرح می شود؛ امكان دارد شما ملكی را به كسی اجاره بدهید و آن فرد نیز به اعتبار اجاره نامه در زمان مدت اجاره ملك را به فرد دیگری بدهد در نتیجه احتیاجی به مالك بودن نیست اما خلع ید مالكیت اعیان می خواهد، بنابراین خلع ید نیازمند سند رسمی است.این وکیل دادگستری ادامه می دهد: تفاوت دعوای رفع تصرف عدوانی و خلع ید در این است كه در مورد تصرف عدوانی، مالكیت عنوان نیست. به طور مثال شما مستاجر هستید و به مدت دو سال ملك را اجاره كرده اید و مالك بعد از یك سال ملك را به زور تصرف كند پس شما حق دارید علیه او دعوا مطرح كنید، اما در خلع ید دعوا مطرح نیست. به طور مثال كسی می آید و دیواری را بین زمین های شما می كشد كه در این شرایط باید دعوای خلع ید مطرح کرد. همچنین در این مورد اگر دعوا بین مالك و مستاجر باشد دعوا به صورت عادی بررسی می شود اما در بعضی موارد نیز مشاهده نمی شود كه این نوع از دعواها نیز مانند تصرف عدوانی به صورت فوق دادرسی بررسی می شود.این وکیل دادگستری خاطرنشان می کند: تفاوت دعوای تخلیه ید با خلع ید، این است كه دعوای تخلیه زمانی مطرح می شود كه ید متصرف (خوانده) مأذون است یعنی با اذن مالكانه یا قانونی و شرعی شروع شده و به اصطلاح مسبوق به اذن است اما در دعوای خلع ید، اذنی در كار نیست و شروع تصرف غاصبانه است.با وجوداین، در رویه عملی محاكم، دعوای تخلیه زمانی به كار می رودكه متصرف با انعقاد عقد اجاره ملكی را در تصرف گرفته و در پی انقضای مدت عقد اجاره یا انحلال آن، مالك بخواهد عین مستاجره را از ید مستاجرخارج كند. بدین ترتیب دعوای تخلیه برای رفع ید مستاجر از مورد اجاره اختصاص یافته است.با توجه به آنچه که کارشناسان در گفت وگو با«حمایت» تاکید کردند: دعوای خلع ید با دعوای تصرف عدوانی و تخلیه ید متفاوت است، زیرا منشا دعوای خلع ید غصب است و هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد اما در تخلیه ملک، قرارداد اجاره وجود دارد اما با وصف این که مدت اجاره پایان پذیرفته است مستاجر حاضر به تخلیه ملک نیست اینجا باید دعوای تخلیه را مطرح کرد که در آن مالکیت عین ملک نیز شرط نیست همین که شما مالک منافع هم باشید کفایت می کند.درتصرف عدوانی نیز که به دو صورت کیفری و حقوقی قابل طرح است باز موضوع فرق می کند. در دعوای تصرف عدوانی حقوقی فقط اثبات سابقه تصرف کافی است و نیازی به اثبات مالکیت (عین و منافع) نیست همین که سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف ثابت شود کافی است اما در شکایت تصرف عدوانی کیفری که طبق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ مطرح می شود اختلاف نظر وجود دارد. عده ای مالکیت را شرط می دانند اما عده دیگری فقط سبق تصرف را کافی می دانند که رویه قضایی نظر اول یعنی اثبات مالکیت را پذیرفته است.
 

به نقل از :
روزنامه حمایت 3/8/1391 

| آخرین ویرایش:دوشنبه 9 آذر 1394 | نظرات() 

برچسب ها: خلع ید ، تخلیه ید ، تصرف عدوانی ،
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات