تبلیغات
وبلاگ حقوقی محمد حسنی - مطالب فروردین 1392

متن قانون حمایت خانواده

پنجشنبه 22 فروردین 1392  01:16 ق.ظ

ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻮﯾﺐ: ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ،٢٢ ﻓﺮوردﯾﻦ ١٣٩٢
ﺷﻤﺎره وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ: ۵۶٢
ﺳﺎل ﺷﺼﺖ و ﻧﻪ ﺷﻤﺎره ١٩٨٣۵
ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده
٢٠/١/١٣٩٢ ١١۶٠ﺷﻤﺎره
ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﻨﺠﻠﯽ ﺟﺎﺳﺒﯽ
رﺋﯿﺲ ھﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮم روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﻘﻀﺎی ﻣﮫﻠﺖ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده «١» ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و در اﺟﺮای ﻣﻒ ا د ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده «١» ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر، ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ «ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺧﺎﻧﻮاده» ﺑﺮای درج در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ارﺳﺎل ﻣﯽﮔﺮدد.
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ـ ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ
١٩/١٢/١٣٩١ ٧٧٢۶٣/٢ﺷﻤﺎره
ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪیﻧﮋاد
رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ۶٨٣۵٧/٣۶٧٨٠ ﻣﻮرخ ١/۵/١٣٨۶ در اﺟﺮای اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم (١٢٣) ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد، ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ درﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ
١/١٢/١٣٩١ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای ﻣﺤﺘﺮم ﻧﮕﮫﺒﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ اﺑﻼغ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ـ ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ


ادامه مطلب

| آخرین ویرایش:- | نظرات() 

قانون حمایت خانواده

پنجشنبه 22 فروردین 1392  01:12 ق.ظ

ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻮﯾﺐ: ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ،٢٢ ﻓﺮوردﯾﻦ ١٣٩٢
ﺷﻤﺎره وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ: ۵۶٢
ﺳﺎل ﺷﺼﺖ و ﻧﻪ ﺷﻤﺎره ١٩٨٣۵
ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده
٢٠/١/١٣٩٢ ١١۶٠ﺷﻤﺎره
ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﻨﺠﻠﯽ ﺟﺎﺳﺒﯽ
رﺋﯿﺲ ھﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮم روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﻘﻀﺎی ﻣﮫﻠﺖ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده «١» ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و در اﺟﺮای ﻣﻒ ا د ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده «١» ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر، ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ «ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺧﺎﻧﻮاده» ﺑﺮای درج در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ارﺳﺎل ﻣﯽﮔﺮدد.
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ـ ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ
١٩/١٢/١٣٩١ ٧٧٢۶٣/٢ﺷﻤﺎره
ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪیﻧﮋاد
رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ۶٨٣۵٧/٣۶٧٨٠ ﻣﻮرخ ١/۵/١٣٨۶ در اﺟﺮای اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم (١٢٣) ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد، ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ درﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ
١/١٢/١٣٩١ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای ﻣﺤﺘﺮم ﻧﮕﮫﺒﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ اﺑﻼغ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ـ ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ


ادامه مطلب

| آخرین ویرایش:- | نظرات() 

حقوق مرد در خانواده

دوشنبه 19 فروردین 1392  07:31 ق.ظ

حقوق مرد در خانواده

دریافت فایل مورد نظر پی نوشت :
www.e-resaneh.com 
http://hvm.ir/print.asp?id=32639

| آخرین ویرایش:- | نظرات() 

حقوق خانواده (3)

پنجشنبه 1 فروردین 1392  06:33 ق.ظ

گام به گام با شورای حل‌اختلاف(22) حقوق خانواده (3)پی نوشت :
www.amoozeshghanoon.ir 

| آخرین ویرایش:- | نظرات() 

حقوق خانواده (1) مهریه و...

پنجشنبه 1 فروردین 1392  06:25 ق.ظ

گام به گام با شورای حل‌اختلاف(20) حقوق خانواده (1) مهریه و...پی نوشت :
www.amoozeshghanoon.ir 

| آخرین ویرایش:- | نظرات()